کلاس های تابستانی

کلاس های تابستانی

کلاس های حضوری و ورزشی مسجد در تابستان 99 به علت همه گیری بیماری کرونا لغو گردید.

جهت آگاهی از آغاز کلاس های جدید, می توانید عدد 1 را به شماره 5000262067 ارسال نمایید .