شماره کارت 2837-0073-0870-5029 در بانک توسعه تعاون به نام کانون فرهنگی تبلیغی راه نور
( وابسته به مسجد و حسینیه ثارالله ) آماده دریافت کمک های نقدی خیرین گرامی
جهت توسعه فعالیت های عمومی و رایگان این موسسه می باشد .